Disclaimer voor www.btbfotografie.nl 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.btbfotografie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BTBfotografie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BTBfotografie is het niet toegestaan (gedeeltelijk) tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BTBfotografie. Bij (gedeeltelijk) her gebruik van tekst, beeldmateriaal of andere materialen zonder schriftelijke toestemming van BTBfotografie zal per gebruikte foto €175,- exclusief btw. in rekening worden gebracht, €350,- voor (drone) video’s  en voor tekst of andere materialen €100,- exclusief btw. Deze bedragen gelden per foto / video / tekst ! 

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BTBfotografie te mogen claimen of te veronderstellen. 

BTBfotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. BTBfotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.btbfotografie.nl op deze pagina.